Het Utrechts Monumentenfonds heeft hart voor monumenten. Het bestuur en deskundige medewerkers dragen met grote betrokkenheid zorg voor een zorgvuldig, professioneel beheer van 149 verhuureenheden. Het Fonds heeft hierbij geen winstoogmerk en is niet vpb-plichtig. Het UMF heeft ook een groot aantal woningen onder de sociale huurgrens, waarmee invulling wordt geven aan onze maatschappelijke doelstelling: het scheppen van een mogelijkheid voor eenieder om in een monumentaal pand te kunnen wonen.

Ook vele vrijwilligers dragen een steentje bij. Bijvoorbeeld met het onderhouden van tuinen of het in kaart brengen van de geschiedenis van onze panden. Via publicaties en lezingen brengen medewerkers en vrijwilligers de verhalen achter de gevels bij een breed publiek. Dat zien we als een belangrijke taak: het bevorderen van kennis en belangstelling voor de geschiedenis en de monumentenzorg van de stad Utrecht.

KWALITEIT
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Bij restauraties laten we in een vroegtijdig stadium professioneel bouwhistorisch onderzoek uitvoeren. De monumentale en cultuurhistorische waarden van het pand worden daarin nauwkeurig beschreven. Mochten er tijdens de bouwwerkzaamheden ‘nieuwe vondsten’ aan het licht komen, dan leggen we de werkzaamheden tijdelijk stil voor aanvullend onderzoek.

DUURZAAM EN INNOVATIEF
Het Utrechts Monumentenfonds is steeds op zoek naar innovatieve, bouwtechnische ontwikkelingen. We willen namelijk een ‘groene’ monumentenorganisatie zijn en een voortrekkersrol spelen als het gaat om energiezuinig renoveren en restaureren.

www.utrechtsmonumentenfonds.nl