Vooruitlopend op de verkoop van Wolvenplein door het Rijk heeft de gemeenteraad in 2019 het Visiedocument Wolvenplein vastgesteld. AM en Levenslang zijn uiteindelijk in september 2021 met de visie Levenslang Genieten als nieuwe eigenaren van Wolvenplein uit de bus gekomen. Het visiedocument en de visie Levenslang Genieten vormen o.a. de kaders voor de verdere uitontwikkeling van de plannen. 

Sinds de eigendomsoverdracht van de voormalige gevangenis hebben de samenwerkende partijen vorm en inhoud gegeven aan het herontwikkelingsproces. Een belangrijke stap is de vaststelling van het intentiedocument (zgn. IDOC) door het college in april 2022. Daarbij is tevens besloten dat de herontwikkeling van Wolvenplein het Utrechts Planproces 2 (UPP2), de zogenaamde bouwvlekontwikkeling volgt. Het UPP is een soort stappenplan om van idee tot realisatie te komen. Hierin staat onder andere welke bestuurlijke stappen er nodig zijn, en op welke manier er inspraak is. 

Voor het opstellen en vaststellen van de bouwenvelop vindt zowel participatie als inspraak plaats. Conform de Utrechtse Participatieleidraad is een participatieplan Wolvenplein opgesteld. Via diverse brainstormgroepen hebben geïnteresseerden, belanghebbenden en buurtbewoners mee kunnen denken over de herontwikkelingsplannen voor Wolvenplein. Bij het vaststellen van de bouwenvelop is de inspraak geregeld via de Utrechtse participatie- en inspraakverordening. Bij het latere (ontwerp) bestemmings- of omgevingsplan bestaat de mogelijkheid van wettelijke inspraak.

Op deze pagina kun je het participatieproces volgen en plaatsen we alle informatie en documenten die van belang zijn.