15 februari 2023
Geplaatst door Maartje

Eind vorig jaar hebben de brainstormgroepen plaatsgevonden. Op basis van de thema’s wonen, werken en horeca & openbare ruimte hebben omwonenden en geïnteresseerden mee kunnen denken met de plannen voor de herontwikkeling van Wolvenplein. Van elke bijeenkomst zijn notulen gemaakt die terug te lezen zijn op de website.  

Nu is ook het Participatieverslag gereed. In de Utrechtse Participatie- en inspraakverordening is vastgelegd dat bij het opstellen van de bouwenvelop de omgeving en andere belanghebbenden worden betrokken. Het Participatieverslag geeft een overzicht van het participatieproces zoals dat tot begin december 2022 heeft plaatsgevonden en dient als input voor de concept bouwenvelop. Het is niet gezegd dat het Participatieverslag daarin een op een wordt overgenomen. 
 

In het Participatieverslag zijn per brainstormgroep per onderwerp de belangrijkste zorgen omschreven met daarbij de afweging hoe er in het vervolgtraject rekening mee wordt gehouden. Het overzicht vormt geen totaalbeeld van de discussies, zorgen en kansen die in de groepen de revue zijn gepasseerd. Daarvoor wordt verwezen naar de notulen van de afzonderlijke bijeenkomsten. 

Naast participatie in de vorm van de brainstormgroepen bestaat via de Utrechtse Participatie- en Inspraakverordening de mogelijkheid van inspraak. De verwachting is dat dit voorjaar de concept bouwenvelop ter inzage wordt gelegd. In een periode van 6 weken kan iedereen dan een reactie indienen. Het college van B&W zal de bouwenvelop uiteindelijk vaststellen. De bouwenvelop vormt vervolgens de basis voor het op te stellen bestemmingsplan/omgevingsplan.