14 oktober 2022
Geplaatst door Maartje

Het herontwikkelingsproces van de voormalige gevangenis Wolvenplein bevindt zich in de fase van het opstellen van de concept bouwenvelop. In het Participatieplan is vastgelegd dat omwonenden en andere belanghebbenden in deze fase kunnen meedenken door ideeën en oplossingen aan te dragen voor knelpunten en zorgen die zij ervaren. Daarnaast is ook een oproep gedaan om de kansen die er liggen te bespreken. Door deze input wordt het plan verbeterd en kan deze rekenen op meer draagvlak vanuit de omgeving. 

Er zijn brainstormgroepen gevormd op basis van drie thema’s: wonen, werken & horeca en openbare ruimte. De samenstelling van de brainstormgroepen vormt een afspiegeling van belangengroepen die in de omgeving actief zijn, buurtbewoners en gebruikers van (tijdelijke) werkruimte in de gevangenis. Van de bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt die terug te vinden zijn op WolvenpleinOntwikkelt.nl/participatie.

De verwachting is dat medio oktober de brainstormgroepen hun bijdrage in deze fase hebben geleverd. Het is dan aan het projectteam om het Participatieverslag op te stellen. Hierin wordt een samenvatting gegeven van het participatieproces en geven de eigenaren aan wat er met de aangedragen ideeën, oplossingen en zorgen zal worden gedaan. Dit verslag is een bijlage bij de ontwerp bouwenvelop die ter inzage wordt gelegd. 

Als de concept bouwenvelop ter inzage wordt gelegd, zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd om het toe te lichten. Iedereen die wil heeft 6 weken de tijd om een reactie bij de gemeente in te dienen op de concept bouwenvelop. Deze reacties, inclusief antwoorden hierop, worden samen met de concept bouwenvelop aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders, ter besluitvorming. 

De fase van de concept bouwenvelop duurt naar verwachting tot het einde van dit jaar.